Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mise

24. 1. 2009

 

Lékařský výjezd - 1. mise
Doporučená výzbroj: Colt M1911A1, M1 Carabine
Celou kampaň začínáte svým příletem do vojenského tábora Nui Pek. Kdyľ vystoupíte z vrtulníku rozhodně si promluvte s radistou Defortem, který vám řekne, ľe jako nový voják v táboře se musíte jít nahlásit kapitánu A-216. Kapitána najdete v TOC (Takticko operační centrum), coľ je velký bunkr leľící uprostřed vnitřního perimetru. Měli byste vidět americkou vlajku, která před ním vlaje. Kapitán vás uvítá a ukáľe vám váą bunkr. Zde si odloľte svůj batoh a jděte na střelnici leľící kousek od vaąeho příbytku. Na střelnici můľete ukázat své střelecké schopnosti. Po chvíli střílení k vám přijde zdravotník serľant Crocker a oznámí vám, ľe s ním a kapitánem Rosenfieldem pojedete na lékařský výjezd. Vaąím úkolem bude poskytnout pomoc lidem z vesnice Jarai. Nasedněte do dľípu a hurá na svou první misi. Kdyľ dorazíte, Rosenfield vás bude chtít představit náčelníku vesnice. Náhle se vąak smysl návątěvy ve vesnici Jarai změní. Ocitáte se pod palbou Vietcongských partyzánů. Rychle se proto běľte ukrýt za klády leľící napravo od cesty. Opatrně postupujte po levé straně pole k místu, odkud na vás pálí odstřelovač a aľ budete blízko něj, zabijte ho. Zbytek partyzánů před strachem ze smrti raději uteče. Nyní se můľete tedy vrátit zpět do vesnice a zakončit akci skleničkou rýľového vína.

Tři Kaňony - 2. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, M1A1 Thomson
Nyní uľ se dostáváte konečně do „opravdové“ hry. Po shlédnutí zajímavého briefingu se ocitnete ve svém útulném bunkru kde si můľete prohlédnout deník, přečíst dokumentaci, jak svou, tak svých kolegů a znovu si zopakovat briefing. Dále zde naleznete dokumenty ke zbraním a někdy se na vaąem lůľku objeví i malý plyąový medvídek. Neľ začnete misi pouľitím seąitu na vaąem stole, tak se jděte vybavit na střelnici (vyberte si zbraně, které chcete mít na misi). Dostanete se tam dveřmi. Od teď se mezi misemi můľete pohybovat pouze mezi svým bunkrem a střelnicí. Na střelnici se vám otevřeli dveře do muničního skladu. Po kaľdé misi se vám zde objeví větąina zbraní, které jste v - předchozí misi pouľívali nebo jen vypadli z mrtvých nepřátel. Na střelnici si zbraň můľete hned ozkouąet. To co si vąak vyberete vás v - samotné misi nějak neomezí. Z - kaľdého mrtvého nepřítele si můľete vzít prakticky vąechno. Takľe zbraně máme vybrané a můľeme přímo na misi.

Se svým týmem jste vysazeni uprostřed nepřáteli hemľící se dľungle. Nyní máte dvě moľnosti. Moľnost číslo jedna je říci stopařovi, aby převzal velení a vedl vás, dokud na něco nenarazíte. Nebo moľnost číslo dvě je směle převzít velení a rovnou za nosem se vrhnout do dľungle. Já osobně doporučuji moľnost číslo jedna. Jděte směle kousek dľunglí a pozorně sledujte zem pod vaąima nohama. Brzy vás stopař upozorní na pasti. Kousek od vás je provázek připevněný ke granátu. Tak ho opatrně deaktivujte (klávesou pro pouľití). Hned jak se dostanete za něj, číhá tam na váą tým daląí a pravděpodobně se na vás vrhnou i vietnamątí bojovníci. Dejte si pozor, protoľe za první kládou je propadliątě. Opatrně ho buď obejděte nebo jeątě opatrněji přejděte. Pak jeątě kousek pokračujte dľunglí a podle obtíľnosti, na kterou se prodíráte hrou na vás buď budou vyskakovat Vietnamci nebo budete pod palmami absolvovat poklidný výlet. Jděte dokud nebudete kontaktován vysílačkou. Potom pokračujte jeątě kousek a dostanete se k - prvnímu kaňonu. Načte se vám daląí část mise a stopař vás hned upozorní na VC dole v prvním kaňonu. Nyní musíte jít aľ k okraji kopce, kde na vás čeká asi deset Vietnamců. Dávejte si pozor, protoľe jsou hodně zákeřní. Po nelehkém boji pokračujte zase za Nhutem do průsmyku. Tady je asi jedna z nejkritičtějąích částí této mise. Je zde velmi stísněný prostor, a vietnamątí bojovníci se dobře kryjí. Postupujte tedy přikrčení a dobře střílejte. Na konci průsmyku musíte podat radiové hláąení o situaci, hra se uloľí. Pokračujte dále za Nhutem a dávejte při postupu pozor na daląí nepřátele. Po chvíli cesty dojdete k potoku, kterého se musíte drľet. Dovede vás k velké jednotce VC, kteří hlídají malé skladiątě. To musíte zaminovat výbuąninou. Stopař vás nyní zavede k vodopádům, kde je jeątě pár Vietnamců. Tady vylezte po ľebříku nahoru, hra se uloľí. Nechte pořád Nhuta v čele týmu a opatrně postupujte. Po chvilce narazíte na zraněného civilistu, který vám oznámí zprávu o napadení vesnice Bahnar. Následujte ho tedy a ve vesnici chvíli počkejte, neľ na vás začnou útočit jednotky VC. Po úspěąné akci přistane ve vesnici vrtulník a vy odletíte zpět na základnu. Mise je splněna.

Půlnoční překvapení - 3. mise
Doporučená výzbroj: Nelze vybrat zbraň, máte výzbroj z minulé mise. Tato mise je vlastně jen taková krátká dohra 2. mise. Je velmi jednoduchá a nebude vám činit skoro ľádné potíľe. Misi začínáte konverzací s kapitánem. Musíte si ujasnit jeątě nějaké věci ohledně předchozí mise. Ale pozor, přímo do velící místnosti pronikne jeden Vietnamec a pokusí se vás zabít. Musíte rychle zareagovat a zabít toho nepříjemného VC. Kapitán vás poľádá abyste vyčistili vnitřek základny a pak se s ním seąli v západní části tábora Nui Pek. Doporučuji vám, abyste si rozsvítili baterku (nastaveno na klávese "L") Velitel rozdělí úkoly a vy se podle rozkazu vydáte s Nhutem a Hornsterem západní cestou. Vąude v táboře je plno Vietnamců, takľe si dávejte velký pozor. Po zabití nepřátel budete muset najít tunel, kterým se dostali vietnamątí bojovníci do tábora. Po jeho nalezení zavolejte kapitánovi, vezměte si C4 a jděte prozkoumat tunel. Po cestě narazíte asi na dva Vietnamce, takľe buďte ve střehu. Na konci tunelu je malinká místnost. V té jsou asi tři bedny, na které musíte poloľit výbuąninu. Pak se vra»te a inľenýr výbuąninu odpálí. Tím jste dokončili 3. misi.

Operace: Plechovka - 4. mise
Doporučená výzbroj:Smith & Wesson Model 39, M1A1 Thomson
Misi začínáte výsadkem nedaleko zničeného mostu, kam se budete muset dostat. Jakmile vąak dorazíte na most, dostanete se pod nepřátelskou palbu. Na druhé straně řeky za mostem jsou dva bunkry: ten napravo ponechte týmu a o ten nalevo se postarejte sami. Nejlepąí řeąení je do něj hodit granát. Po této úvodní bitvě se přesuňte dále. Vaąím úkolem bylo zničit tanky VC, ale za chvíli zjistíte, ľe to, o čem si informátoři mysleli, ľe je vojenská technika, je jen hromada vraků starých francouzských tanků. Nyní vám dá velení rozkaz abyste alespoň prozkoumali okolí. Po chvilce cesty za Nhutem narazíte na zákopy plné Vietnamců. Zde bych doporučil pouľít leteckou podporu (pomocí mapy), protoľe vám usnadní tuto nelehkou bitvu. Kdyľ zabijete vąechny nepřátele, můľete vyrazit za Nhutem malým tunelem zase dále. Dorazíte do malého údolí, které se hemľí VC (pozor také na bunkr na kopci). Zbavte se vąech nepřátel a odneste raněného vojáka k vrtulníku. Nyní zase postupujte za Nhutem k daląím zákopům, které budete muset vybít. Aľ tak vykonáte, přiletí vrtulník s kapitánem, který vás poąle hledat ztraceného amerického vojáka. Vezměte si od něj pistoli s tlumičem (moľná, ľe uľ ji máte) a jděte do první části - tunelů. Dávejte si zde pozor na nepříjemné Vietnamce. Přesnou cestu vám nepopíąi, ale dostat se z tunelů není nic těľkého. Kdyľ vyjdete ven, otevře se před vámi malebné údolíčko. Je sice docela pěkné, ale proseté velkým mnoľstvím nepřátel. Procházejte opatrně údolím. Kdyľ se začne cesta rozdvojovat, dejte se doleva. Na konci údolíčka je po pravé straně ve stráni vchod do daląí části tunelů, zamaskovaný částečně průhledným listím. Pozor a» ho nepřehlédnete. Cestu v daląích tunelech budete muset hledat sami a tak vám alespoň dám pár rad: dávejte pozor na pasti - poznáte je podle kulaté zamaskované podlahy ( někdy to vąak můľe být i poklop), berte munici od nepřítele a ąetřete jí, pouľívejte baterku, pozor na VC - ve stísněném prostoru se ąpatně pohybujete a tak se můľete stát snadným terčem. Kdyľ vylezete z tunelů na světlo, pokuste se zavolat vrtulník. Ten nemá bohuľel kde přistát, a proto budete muset vyrazit dále pěąky podél řeky. Cestu vám bude znepříjemňovat nepřítel. - Po chvíli putování dorazíte k lávce, kterou rychle přeběhněte. Pokračujte po druhém břehu stále proti toku řeky. Aľ se dostanete k malému ostrůvku, zabijte vąechny Vietnamce, kteří na něm jsou. Na levé straně ostrůvku na vás jiľ čeká člun. Nasedněte do něj a chopte se kulometu. Jak poplujete, na březích a v loďkách budou nepřátelé snaľící se vás zabít. Docela jednoduąe je zabijete. Člun dorazí do základny LLDB, kde na vás uľ čeká vrtulník. Dobrá práce, serľante.

Válečný zajatec - 5. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, M1A1 Thomson
Na začátku mise vás vrtulník vysadí v nechutné baľině. Nejprve řekněte radistovi, aby ohlásil vrtulníku, ľe můľe odletět. Nyní můľete přikázat Nhutovi, aby vás vyvedl z baľiny a zavedl k bodu Baker. Vydejte se za ním a po cestě si dávejte pozor na pár dotěrných VC, kteří jsou ve tmě ąpatně vidět. Po chvíli putování ke svému cíli, objevíte malou chtrč. Můľete ji zkusit prohledat, ale pokus si dobře vzpomínám, nic v ní není. Pokračujte tedy dále. Čím dále vąak budete, bude přibývat i počet Vietnamců, a kdyľ konečně dorazíte na konec baľiny, vypukne pěkná bitva, protoľe tady uľ je nepřítele opravdu hodně. Potom, co se s VC vypořádáte, přikaľte Nhutovi, aby pokračoval k bodu Baker. Cesta nyní bude bez problémů, ale jakmile dorazíte k cílovému místu, Nhut vám ohlásí přítomnost dvou stráľců. Budete je muset společně s ním tiąe a rychle zabít. To nejlépe svedete s pistolí s tlumičem, nebo noľem, ale to si můľou dovolit jen opravdoví machři. Nemůľete pouľít ľádnou jinou zbraň, protoľe ty jsou hlučné a nepřítel by se o vás mohl dozvědět. To se vąak nesmí stát, protoľe v takovém případě by nepřítel zajatce bez milosti zabil. Kdyľ tedy zabijete stráľce, rozdělí se rozkazy. Nhut a Crocker zůstanou na kopci a zbytek týmu společně s vámi se odebere k vesnici. Defort a Hornster zůstanou u hlavního vchodu do vesničky a Bronson zaminuje jednu z chatrčí. Vy se mezitím dostaňte podél svahu po levé straně, tak abyste byli kryti křovím, na místo, odkud je to kousek ke kleci a nikdo vás zde nevidí. V dobrou chvíli, kdyľ jsou stráľe zády k vám, vyběhněte ke kleci se zajatcem a osvoboďte ho. Hned potom dejte signál Bronsonovi, aby odpálil náloľe. Nyní se vra»te s vojákem stejnou cestou v zákrytu křoví k bodu Baker. Odtud vás vyzvedne helikoptéra a mise končí.

Velký bahenní úklid - 6. mise
Doporučná výzbroj: Colt M1911A1, M1A1 Thomson
V této misi vás čeká vyčiątění zbytků nepřítele v oblasti. Poté, co bezpečně přistanete v baľině, následujte vojáka z jednotky Had Jedna, který vás zavede na místo střetu s VC. Zde zalehněte a sejměte kaľdého Vietnamce, kterého uvidíte. Nebude to ani dlouho trvat a vaąe ąpinavá práce skončí. Podaří se vám udrľet nepřítele v oblasti. Nyní se lidé od "psychologického boje" pokusí nepřítele přemluvit ke kapitulaci. Hlavně uľ nestřílejte, protoľe je teď nutné vzít nějakého zajatce. Kdyľ vezmete pár zajatců a území kolem vás se bude zdát relativně bez nepřátelské aktivity, kapitán vám dá rozkaz, aby váą tým vyčistil zbytek baľiny. Řekněte tedy Nhutovi, aby vyrazil. Po cestě na vás čekají asi tři větąí přestřelky, ale jinak nic jiného. Potom, co bude území bez nepřítele, mise skončí.

Jízda serpentinami - 7. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, Winchester 70
Mise začíná příchodem Crockera brzy ráno do vaąeho bunkru. Oznámí vám, ľe od vás potřebuje odvoz, protoľe se musí dostat do jedné vesnice, aby pomohl Nhutovu příteli. Vyberte si na střelnici zbraň a hurá na misi. Vyjeďte v dľípu do vísky. Na první křiľovatce se dejte doprava, dále uľ se cesta nijak nerozdvojuje. Dávejte si vąak dobrý pozor, protoľe je silnice úzká a s dľípem se ąpatně manévruje. Raději nejezděte na plný plyn. Kdyľ dorazíte do vesnice, v rádiu se ozve, ľe musíte jet co nejrychleji na pomoc pevnůstce LLDB, která byla napadena nepřítelem. Okamľitě vyjeďte dále po cestě a poslouchejte v rádiu, jak se situace vyvíjí. Po chvíli jízdy dorazíte k místu, kde je silnice úplně zablokovaná. Musíte opustit dľíp a pokračovat dále pěąky. Cestu vám znepříjemní asi tři Vietnamci. Kdyľ se konečně dostanete do údolí před pevnůstkou, velitel Hrotu Dva vás poľádá, abyste zlikvidovali tři minometné týmy na břehu řeky. Sejděte tedy doprava podél kopce k řece. První minometný tým se nachází úplně vpravo u řeky a na ostatní narazíte, pokud půjdete proti proudu řeky. Kdyľ se vám podaří vąechny minometčíky zabít, pevnůstka má větąí ąance, ľe bude zachráněna. Přesuňte se k ní, vlezte do nějakého zákopu a zabijte kaľdého nepřítele, který bude chtít proniknout do pevnůstky. Mise končí, kdyľ se v okolí nenachází ľádný nepřítel.

Rádiová přenoska - 8. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, M1 Garand
Vrátili jste se zpět z dovolené a hned vás ľenou na misi. Budete muset vystřídat tým chránící rádiovou přenosku, která je pro Američany velmi důleľitá. Misi začínáte u kulometu ve vrtulníku, který míří ke kopci Dong Tam Hanh, kde je právě přenoska. Máte jako kulometčík docela obtíľný úkol. Musíte zabít vojáky u minometu a vlastně vąechny Vietnamce útočící na stanici. Minomet se nachází na kraji lesa, takľe rychle sejměte jeho obsluhu. Vrtulník nyní zakrouľí asi dvakrát kolem kopce s přenoskou a vy musíte v této chvíli zabít kaľdého nepřítele, kterého uvidíte. Je to docela obtíľné, ale pokud se budete řídit těmito radami, určitě to zvládnete: střílejte co nejvíce a neąetřete municí - je jí neomezeně, dále pouľívejte sekundární mód zbraně, coľ je v případě kulometu přiblíľení. To se vám tady bude určitě hodit. Kdyľ větąinu nepřátel vybijete, helikoptéra vás vysadí u radiostanice. Úkol máte nyní jen jeden: za kaľdou cenu ji ubraňte. Mnoľství nepřátel stále narůstá a ľenou se na vás skoro ze vąech stran. Vzhledem k tomu, ľe počasí je čím dál horąí, s leteckou podporou nepočítejte. Raději vezměte zbraň a pus»te se do VC společně s týmem. Ubránit přenosku se dá nejlépe s kulometem nebo odtřelovačkou. S takovým M1 Garandem se dají Vietnamci zabít na sluąnou vzdálenost. Pokud nemáte ľádnou z výąe uvedených zbraní, neděste se, protoľe je můľete nalézt ve stráľních budkách. Dávejte si ale dobrý pozor i na své nejbliľąí okolí, protoľe někteří nepřátelé jsou tak dobří, ľe se dostanou aľ na vrchol kopce. Nepřítel vás prostě bezvadně obklíčil a jen tak se nevzdá. Dlouho uľ nebude moľno ho dále udrľet, a proto pro vás přiletí vrtulník. Vaąím odletem mise končí.

Po Tlong Karai - 9. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, M-16A1
Začíná trochu větąí americká ofenzíva, takľe se připravte. Budete muset dobýt nepřátelské opevnění na kopci Po Tlong Karai. Vąe začíná docela poklidným letem vaąeho týmu ve vrtulníku. To se vąak brzy změní, protoľe Vietnamci vrtulník sestřelí a ten bude muset nouzově přistát uprostřed nepřátelského území. Rádio nefunguje, takľe jste pěkně v pr... Musíte se tedy vydat ke kopci za ostatními týmy. V čele skupiny nechte jít Nhuta, protoľe je před vámi minové pole a on jediný ho bez problémů projde a ukáľe cestu. Po chvilce cesty vás napadne pár dobře zakopaných nepřátel. Postřílejte je a vydejte se dál za Nhutem. Po cestě budete jeątě párkrát napadeni, ale ubránit se, není nic těľkého. Na úpatí Po Tlong Karai se dostanete docela lehce. Kdyľ sem dorazíte budete muset vaąe spojenecké týmy. To je vąak práce zase pro Nhuta, kterého musíte následovat. Jakmile se spojíte s týmy dohromady, můľete zaútočit na kopec. Při postupu si dávejte pozor, protoľe nepřítele je poměrně hodně a navíc se umí velice dobře ukrývat. Má zde vybudováno mnoho zákopů a bunkrů. V půli cesty na vrchol si vąimněte tunelu vedoucího do nitra kopce. Tunel je na konci jednoho zákopu a je dobře vidět, takľe ho brzy najdete. Jděte dovnitř a prozkoumejte ho. Narazíte v něm na pár Vietnamců, ale ty snadno zabijete i pistolí. Kdyľ tunel projdete, objevíte se v bunkru pod nepřátelskou základnou. V této lokaci (z MP můľete znát jako mapu NVA Base) budete mít za úkol zničit protileteckou obranu, najít zajaté americké vojáky atd.. První protiletecký kanón naleznete hned při cestě k základně NVA, a tak ho nezapomeňte obdarovat výbuąninou. Druhý kanón se nachází aľ na základně a přímo u něj je úniková cesta nepřítele. Na základně postřílejte vąe, co se dá a prohledejte kaľdého Vietnamce, jestli u sebe nemá nějaké dokumenty. Pokuste se také zachránit dva americké vojáky, kteří jsou v podzemních chodbách. Kdyľ uděláte větąinu úkolů přiletí kapitán a dá vám rozkaz, abyste prozkoumali únikovou cestu NVA. Vezměte do ruky pistoli s tlumičem a jděte tam. Dávejte pozor na případné nepřátele. Jakmile budete sestupovat z prvních schodů, cesta se za vámi zavalí. Pokračujte dál a zabijte skupinu nepřátel, na kterou hned narazíte. Nyní jste ve slepé uličce a zpět se určitě nedostanete. V jedné místnosti si vąak vąimněte studny. Vlezte do ní. Ocitnete se, jak uľ tu jednou bylo, v tunelovém komplexu, ze kterého se budete muset nějak dostat. Cestu vám asi těľko popíąu, ale vím, ľe jednou budete muset jít pod vodou. Kdyľ dorazíte k východu z tunelů, který je ve vesnici ovládané nepřítelem, budete se muset rozhodnout, jak se dostat pryč. V úkolech máte sice napsáno, abyste se proplíľili tiąe ven z vesnice, ale to je podle mého názoru obtíľné, protoľe si vás nepřítel větąinou vąimne. Mnohem lepąí je pouľít pořádné zbraně. Prostě se ven prostřílejte. Nejlepąí řeąení je, hodit mezi skupinku Vietnamčíků u ohně granát a pak se schovat do východu z tunelů. Ostatní Vietnamci uľ jsem jenom budou nabíhat a vy je v pohodě sejmete. Potom vypadněte z vesnice. Podle nových rozkazů musíte jít k ruinám Phan Ran. Drľte se úzké stezky, která je na zemi docela obtíľně vidět. Dávejte pozor nejen na správnou cestu, ale i na nepřítele, kterého je zde poměrně dost. Vaąe cesta bude nyní vypadat následovně: Jděte pořád po cestě aľ narazíte na lávku vedoucí přes jezero. Ta vás dovede na malý ostrůvek. Zde jsou asi dva Vietnamci, tak jim dejte co proto. Z ostrůvku pak vede daląí úzká lávka, která vás dovede pod kopec s ruinami. Jděte k ruinám a podejte hláąení, ľe jste na místě vyzvednutí. Potom se jděte skrýt, protoľe je vám v patách skupina nepřátel. Kdyľ dorazí, vąechny je zabijte a pak uľ jenom nastupte do vrtulníku, který pro vás přiletěl. Mise splněna.

Vesnice Bahnar - 10. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, M1A1 Thomson
Velení předpokládá, ľe je v okolí vaąí základny pořád jeątě velké mnoľství nepřítele. Ti by mohli ale také ohrozit civilní obyvatelstvo. A proto bude na vaąem týmu, abyste se s nepřítelem vypořádali. Vrtulník s vámi přistanete nedaleko potoka, který by vás měl dovést do vísky. Vystupte a poąlete vrtulník pomocí rádia pryč. Potom poľádejte Nhuta, a» se vydá na cestu. Ten hned po chvilce narazí na nějaké pasti, tak je zneąkodněte a pokračujte dál. Jděte potokem a zabijte kaľdého nepřítele, kterého objevíte. Do cesty se vám postaví asi dvě nepřátelské skupiny. Kdyľ vąechny Vietnamce odstraníte, naskytne se daląí problém. Cesta potokem je v jedné části úplně zablokovaná. Řekněte tedy Nhutovi, a ten uľ nějakou najde. Povede vás sice do dľungle, ale to je jedná cesta - do vesnice Bahnar. - Vydejte se tedy za Nhutem a dávejte pozor na pasti a nepřítele. Brzy narazíte na velkou skupinu VC. Vąechny její vojáky zabijte a jděte dál. Asi půl kilometru od vesničky objevíte tři mrtvé vesničany. Co se asi stalo? Zjistíte to, kdyľ půjdete dále. Vesnice je v plamenech a vąichni obyvatelé leľí mrtví na zemi. Poblíľ jsou nepřátele, kteří udělali tuto oąklivou věc. Větąina jich je u severozápadní strany vesnice. Kdyľ je nakonec vąechny zabijete, mise skončí.

Most - 11. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, M1A1 Thomson
Kapitán vám musel zruąit dovolenou, protoľe se v okolí tábora hromádí NVA a je zapotřebí kaľdého muľe. Vaąím úkolem v této misi bude zničit nepřátelské jednotky pohybující se po přístupové cestě do tábora Nui Pek a dohlédnout na zničení mostu, které mají provést stíhači. Začínáte za kulometem ve vrtulníku. Zabijte vąechny nepřátele, kteří se pohybují po cestě pod vámi a neąetřete municí. Kdyľ doletíte k mostu, stíhači dostanou rozkaz, aby ho tedy vyhodili do vzduchu. - Bohuľel po jejich náletu most stále stojí. Bude se muset tedy vyhodit do vzduchu pomocí C4. A to je samozřejmě práce pro vás. Vrtulník vás vyloľí na silnici vedoucí k mostu. Jděte k němu a po cestě dávejte pozor na velké mnoľství vojáků NVA. Jejich počet můľe být vąak velmi malý, pokud jste jich hodně zabili z vrtulníku. Kdyľ dorazíte k mostu, nejprve vyčistěte jeho okolí od Vietnamců a potom na kaľdý jeho pilíř umístěte náloľ. Kdyľ tak vykonáte, můľete se vrátit zpět k vrtulníku. Moľná jeątě narazíte na pár nepřátel, ale s těmi si v klidu poradíte. S nástupem do vrtulníku mise končí a vy si můľete vychutnat animaci, jak most vybouchne.

V obleľení - 12. mise
Doporučená výzbroj: Smith & Wesson Model 39, M1 Garand
Tak a je tu závěrečná mise. Nepřítel se chystá k útoku na vaąí základnu. Musíte se ubránit za kaľdou cenu. Hned jak začnete hrát, přesuňte se do západní části tábora. Právě odtud se bude NVA snaľit dostat k vám. Musíte je udrľet, coľ jde nejlépe s odstřelovačkou. Útok trvá velmi dlouho a jediné, co vy musíte dělat, je zabít co nejvíce nepřátel. Kdyľ se vám podaří odrazit první útok, chvíli si odpočinete a v noci tu je daląí. Znovu je váą hlavní úkol zabít co nejvíc vojáků NVA. Prostě jenom někam zalehněte a sejměte kaľdého nechtěného, který bude v dohledu. Přestoľe se ze začátku budete moľná úspěąně bránit, tlak NVA bude čím dál tím větąí a nakonec vás zatlačí do vnitřního perimetru vaąí základny. Je jasné, ľe tuhle bitvu prohrajete. Kdyľ nastává ráno, k vaąí základně přijíľdějí nepřátelské tanky a kapitán tedy vyhlaąuje okamľitou evakuaci. V cestě ven z tábora vąak stojí jeden tank a váą nový úkol je následující. Zničte tank, abyste vąichni mohli opustit tábor. Jděte tedy do zákopu po pravé straně, protoľe tudy vede cesta k tanku. Dávejte pozor, poněvadľ hned za rohem na vás číhá Vietnamec. Sejměte ho a pokračujte dál. Na prvním rozcestí se dejte doprava. Celou cestu buďte přikrčeni nebo jeątě lepąí bude, kdyľ se budete plazit. Pokračujte pořád dále směrem k tanku a dávejte pozor na nepřátele. Kdyľ se dostanete aľ pod něj, přidělejte k němu náloľ a...

Gratuluji k dohrání Vietcongu